White Mountains (Mt Washington on the left), WMNF, New Hampshire

White Mountains (Mt Washington on the left), WMNF, New Hampshire